Pages

Ads 468x60px

Sunday, 25 November 2012

Aktiviti Pengamatan

Maze - 3


Aktiviti Pengamatan 

Maze - 2


Aktiviti Pengamatan

Maze - 1


Aktiviti Latihan Motor Halus 
Langkah-langkah menggunting - 7
Aktiviti Latihan Motor Halus
Langkah-langkah menggunting - 6
Aktiviti Latihan Motor Halus

Lanagkah-langkah menggunting - 5Aktiviti Latihan Motor Halus
Langkah-langkah menggunting - 4Aktiviti Latihan Motor Halus

Langkah-langkah menggunting - 3Altiviti Latihan Motor Halus

Langkah-langkah menggunting - 2


Aktiviti Latihan Motor Halus
Langkah-langkah menggunting - 1

Sunday, 18 November 2012


Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran

Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Seni Kreatif, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran :

 • Inkuiri
 • Analisis Tugasan
 • Belajar Melalui Bermain
 • Pengajaran Bertema
 • Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin)
 • Konstruktivisme
 • Multi Sensori
 • Pembelajaran Kontekstual
 • Pembelajaran Interaktif
 • Pembelajaran Koperatif
 • Simulasi
 • Pembelajaran Masteri
 • Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)


Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Kreatif ( MASALAH PEMBELAJARAN )

Komponen : Pendidikan Seni Visual

Komponen Pendidikan Seni Visual memberi fokus kepada usaha mencungkil dan mengembangkan bakat juga potensi murid supaya dapat mengamalkan kemahiran yang dipelajari seterusnya melahirkan murid-murid yang berkeyakinan, berkemahiran,
berketerampilan serta bersikap positif dalam kehidupan.

Aspek yang diberi penekanan adalah perkembangan motor halus, motor kasar, kemahiran menggambar, mencorak dan membentuk. Proses ini memberi keutamaan kepada aktiviti-aktiviti bagi memenuhi kehendak tajuk melukis dan menggambar, membuat rekaan dan corak, mereka dan membuat binaan, kraf berdasarkan kebolehan dan kreativiti murid.

Komponen Pendidikan Seni Visual membolehkan murid :
i. menunjukkan kemahiran kognitif, psikomotor dan sosial
ii. mengembangkan bakat dan kreativiti
iii. menghayati keindahan alam dan warisan budaya
iv. menghasilkan karya seni yang kreatif
v. menimba ilmu sebagai persediaan ke arah kerjaya

Pelaksanaan Modul Pendidikan Seni Kreatif

Modul Pengajaran Pendidikan Seni Kreatif

Modul pengajaran disediakan berpandu kepada Standard Kurikulum Pendidikan Seni Kreatif bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai atau membina perancangan pengajaran yang sesuai mengikut keperluan. Penglibatan murid secara aktif dapat meningkatkan pencapaian prestasi murid.

Modul Pembelajaran Pendidikan Seni Kreatif

Modul Pembelajaran Pendidikan Seni Kreatif disediakan untuk kegunaan murid. Modul ini mengandungi lembaran kerja untuk tujuan latihan, menguji kefahaman dan penguasaan murid tentang pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dikenal pasti.

PENTAKSIRAN
Pentaksiran di bilik darjah penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. Pentaksiran boleh dijalankan secara formatif dan sumatif. Maklumat yang diperoleh akan membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajaran dan hasil pentaksiran dibilik darjah juga dapat memberi maklum balas awal kepada guru untuk
merancang tindakan susulan dan penyediaan RPI bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. Antara kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan
termasuk:

i. Pemerhatian ; Kaedah ini sesuai untuk menilai individu
dari aspek kemahiran, sikap dan nilai murni. Pentaksiran
secara pemerhatian hendaklah disertakan dengan senarai
semak.

ii. Ujian/ Kuiz : Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas
pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan
dalam bentuk soalan objektif atau subjektif manakala kuiz
boleh dijalankan dalam bentuk lisan.

iii. Persembahan secara lisan : Persembahan secara lisan
adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur,
keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang
dipelajari.

iv. Senarai semak : Senarai semak merupakan laporan
individu tentang penguasaan pengetahuan, kemahiran
serta sikap dan nilai murni.

v. Folio : Folio adalah kompilasi hasil kerja murid secara
individu atau kumpulan. Contoh folio adalah buku skrap
dan laporan.

vi. Esei : Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk
menyampaikan maklumat secara saintifik.

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

Definisi Rancangan Pendidikan Individu:
Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran
dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000)

RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan
peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain.

RPI memperincikan antara lain:
i. Tahap prestasi sedia ada murid
ii. Perancangan akademik dan bukan akademik
iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid
iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur
v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi
mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian
vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid
vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu
perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan
viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan
membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran
mereka.

Saturday, 3 November 2012

Hasil Kerja Murid - Guntingan & Tampalan


Hasil yang kemas & indah
                                                                                                       
                                                                                                                           Kolaj
                                                                Gunting & tampalan

Tampalan labuci

Hasil Kerja Murid - Resis

 Bakat murid-murid ini perlu digilap.....